Disclaimer

Introductie

Reiscompany, verleent u hierbij toegang tot www.hotelparijs.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Reiscompany en derden zijn aangeleverd. Reiscompany behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website(s) van Reiscompany is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Reiscompany.

Beperkte aansprakelijkheid

Ondanks de zorgvuldige samenstelling van deze website, kan geen enkel recht worden ontleend aan informatie en / of afbeeldingen, gepubliceerd op deze website. Alle prijzen op de website zijn vermeld in euro’s (€), waarbij alle prijs- en overige wijzigingen zijn voorbehouden.

Het is mogelijk dat de op deze website gepubliceerde documenten en bijbehorende grafische voorstellingen technische onvolkomenheden of typefouten bevatten. Reiscompany behoudt zich het recht voor om zelfstandig, of in opdracht van de adverteerders, verbeteringen en/of wijzigingen aan te brengen in de informatie. Indien de redactie opmerkzaam wordt gemaakt op onjuistheden, zal getracht worden deze zo snel mogelijk te verbeteren.

Reiscompany aanvaardt geen aansprakelijkheid voor problemen die zich als gevolg van het gebruik van deze website of van daarmee verbonden websites mochten voordoen. In geen geval is Reiscompany aansprakelijk voor enige speciale, indirecte of gevolgschade, of enige schade als gevolg van verhindering tot gebruik, verlies van gegevens door het gebruik van of de prestaties van op deze website beschikbare documenten of informatie.

Reiscompany streeft ernaar onderbrekingen door technische fouten zo veel mogelijk te voorkomen. Sommige gegevens of informatie op onze site kunnen echter in bestanden of bestandsformaten worden gecreëerd of gestructureerd die niet foutloos zijn. Reiscompany aanvaardt geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken dienstverlener(s) in Reiscompany, noch voor de juistheid van de door deze dienstverlener(s) verstrekte informatie.

Reiscompany zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen.

E-mail

Reiscompany garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Reiscompany te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Reiscompany heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Reiscompany aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom liggen bij Reiscompany, haar bloggers en adverteerders (alle rechten voorbehouden), tenzij anders vermeld. Voor gebruik van content kunt u contact opnemen met de redactie.

Vragen aan de redactie

Als u vragen heeft over of anderszins wilt reageren op het door ons gehanteerde beleid dan kunt u contact opnemen:

  • Per e-mail: info@reiscompany.nl
  • Per telefoon: +31 (0)10 844 95 12
  • Per brief: Groenendaal 23b, 3011 SK ROTTERDAM

Rotterdam, 14 mei 2018